Sådan investerer vi.

Vi passer på dine penge, som vi passer på vores egne.

Porteføljens fundament

Porteføljerne sammensættes af en eller flere af disse puljer af værdipapirer:
     

  • Obligationer
  • Aktier
  • Børsnoterede alternativer
Det første vi gør er at fastlægge fordelingen mellem disse puljer. Det gør vi med udgangspunkt i kundens ønsker til sine investeringer. Det vil sige formålet med investeringerne, investeringshorisonten, krav til risiko/sikkerhed m.v.
Et eksempel kan være at 65% investeres i globale aktier og 35% investeres i europæiske obligationer.

 

Investering i aktier

Indholdet af den del af porteføljen, som investeres i aktier, fastlægges i to trin.

Trin 1 er at fordele porteføljen i den andel der investeres efter en indeks-strategi, og den andel der investeres efter en aktiv investerings-strategi. Du bestemmer selv fordelingen, og den kan altid ændres. Et godt udgangspunkt er derfor 50/50 hvis du ikke umiddelbart har en holdning til det.

Trin 2 er at fastlægge indholdet af den del af aktieporteføljen, der investeres efter den aktive investerings-strategi. Aktierne investeres i fem veldokumenterede og akademisk anerkendte aktiestrategier, og vi justerer løbende fordelingen mellem de enkelte strategier, afhængig af markedsudviklingen.

 

Value-aktier

Læs mere

Investering i selskaber med en attraktiv markedsværdi i forhold til indtjening.

Momentum-aktier

Læs mere

Investering i selskaber, som, kursmæssigt, klarer sig godt.

Defensive aktier

Læs mere

Investering i selskaber med mindre kursudsving end markedet.

Kvalitets-aktier

Læs mere

Investering i selskaber med høj, stabil indtjening og lav gæld.

Indeksinvestering

Læs mere

Passiv investering i det brede globale verdensmarkedsindeks.

Investering i obligationer

Næste skridt er at fastlægge indholdet af obligationsporteføljen. Det gør vi med udgangspunkt i de tre typer af obligations-risici og obligationernes forventede kursudsving (volatilitet):

Kreditrisiko

Læs mere

Risikoen for at låntager går konkurs styres via stillingtagen til kreditværdigheden. Obligationsudstedere med dårlig kreditværdighed indgår ikke i porteføljen.

Renterisiko

Læs mere

Renterisikoen styres via analyser af obligationernes rentefølsomhed (varighed). Jo længere tid til udløb, jo mere risiko, og jo højere afkast.

Valutarisiko

Læs mere

Valutarisikoen er elimineret i porteføljen. Alle obligationer er udstedt i Euro.

Volatilitet

Læs mere

En obligations forventede kursudsving afhænger af de tre risikotyper og af markedsstemningen. Rolige markeder giver lav volatilitet.

g

Løbende justering af investeringerne

Når man investerer, er det vigtigt at tage hensyn til de ændringer der sker i den globale økonomi, eksempelvis renteændringer, inflationsændringer, recession, økonomisk overophedning osv.

Det er endvidere vigtigt at tage hensyn til ændringer i aktiemarkederne, eksempelvis om nogen selskaber gør det bedre end andre, eller om markedet er særligt uroligt eller eventuelt over-optimistisk.

Alle disse forhold analyserer vi løbende, og vi foretager de nødvendige ændringer i din portefølje når der er behov for det.

Vores porteføljestyringsmetode består af en strategisk allokering, en dynamisk taktisk allokering og en operationel aktiv-allokering.

Grundporteføljen sammensættes når vi investerer for dig første gang. Oftest fordeles investeringen mellem forskellige typer aktier, korte statsobligationer, og forskellige typer virksomhedsobligationer. Herudover investerer vi i børsnoterede alternativer, hvis du har tilvalgt dem til din portefølje.

Når helt grundlæggende økonomiske forhold ændrer sig, vil vi tilpasse grundporteføljen. Eksempelvis vil der alt andet lige være flere obligationer i porteføljen når renterne er høje, end når de er lave.

I forbindelse med vores risikostyring overvåger vi markederne og vurderer dagligt, om der er sket væsentlige ændringer i den overordnede markedsrisiko. Det kan eksempelvis være når der er aktieuro eller når aktiekurserne virker urealistisk høje. Afhængig af situationen vil vi reducere, eller øge, risikoen i porteføljerne. En reduktion af risikoen vil typisk ske ved at vi sælger aktier og køber obligationer i stedet.

Der foretages løbende justeringer og tilpasninger indenfor de enkelte aktiv-typer. Det kan være geninvestering ved udløb af obligationer i obligationsfondene, eller ændringer i de enkelte aktiefondes vægte i Falcons aktive aktieinvesteringsstrategi. Et andet eksempel kan være en justering af beholdningen af ejendomsaktier i puljen af børsnoterede alternativer som følge af ændringer på ejendomsmarkedet.